Gwo Ching Wang

Travelstead Institute Chair

Research

Other Focus Areas

Growth, characterization, and physics of 2D materials, thin films and nanostructures using state-of-art techniques, RHEED surface pole figure analysis of textures evolution in thin films and nanostructures, Azimuthal RHEED for mapping of structures and perfection of graphene and 2D materials

Recognition

Awards & Honors

APS fellow, AVS fellow, MRS fellow, AAAS fellow, RPI Travelstead Institute Chair Professor

Publications

Near surface structure of ultrathin epitaxial Ru films on graphene/amorphous SiO2 revealed by azimuthal RHEED

Zonghuan Lu, Neha Dhull, Xuegang Chen, Lihua Zhang, Kim Kisslinger, Tung-Sheng Kuan, Morris A. Washington, Toh-Ming Lu, and Gwo-Ching Wang

JMR 38, 1224-1238 (2023).

https://doi.org/10.1557/s43578-022-00878-7

 

2D reciprocal space map of etched MOCVD CdTe(001) film surface ­­on miscut GaAs(001)

Xuegang Chen, Zonghuan Lu, Xixing Wen, Yu Xiang, Ishwara Bhat, Morris Washington, Toh-Ming Lu, and Gwo-Ching Wang

Thin Solid Film 772, 139807 (2023).

https://doi.org/10.1016/j.tsf.2023.139807

 

Free-standing [001]-oriented one-dimensional antimony selenide films for self-powered flexible near-infrared photodetectors

Xixing Wen, Zonghuan Lu, Bingxiang Li, Gwo-Ching Wang, Morris A. Washington, Qiang Zhao, Toh-Ming, 

Chemical Engineering Journal 462, 142026 (2023).

https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.142026

 

Vertically Aligned One-Dimensional Crystal-Structured Sb2Se3 for High-Efficiency Flexible Solar Cells via Regulating Selenization Kinetics

Xixing Wen, Zonghuan Lu, Xuke Yang, Chao Chen, Morris A. Washington, Gwo-Ching Wang, Jiang Tang, Qiang Zhao, and Toh-Ming Lu, 

ACS Appl. Mat. & Interfaces 15 (18), 22251–22262 (2023).

https://doi.org/10.1021/acsami.3c01830

 

Liquid-Phase van der Waals Epitaxy of a Few-Layer and Unit Cell Thick Ruddlesden-Popper Halide Perovskite 

Lifu Zhang, Jie Jiang, Yang Hu, Zonghuan Lu, Xixing Wen, Saloni Pendse, Ru Jia, Gwo-Ching Wang, Toh-Ming Lu, Jian Shi, 

JACS 144 (38) 17588-17596 (2022).

https://doi.org/10.1021/jacs.2c07069

 

Searching for Circular Photo Galvanic Effect in Oxyhalide Perovskite Bi4NbO8Cl

Zhizhong Chen, Rui Xu, Sijie Ma, Yuan Ma, Yang Hu, Lifu Zhang, Yuwei Guo, Zhenhan Huang, Baiwei Wang, Yi-Yang Sun, Jie Jiang, Ryan Hawks, Ru Jia, Yu Xiang, Gwo-Ching Wang, Esther A. Wertz, Jisen Tian, Daniel Gall, Xinchun Chen, Vei Wang, Lei Gao, Hanyu Zhu, and Jian Shi, 

Adv. Funct. Mater. 2206343 (2022).

https://doi.org/10.1002/adfm.202206343

 

Giant Pyroelectricity in Nanomembranes 

Jie Jiang, Lifu Zhang, Chen Ming, Hua Zhou, Pritom Bose, Yuwei Guo, Yang Hu, Baiwei Wang, Zhizhong Chen, Ru Jia, Saloni Pendse, Yu Xiang, Yaobiao Xia, Zonghuan Lu, Xixing Wen, Yao Cai, Chengliang Sun, Gwo-Ching Wang, Toh-Ming Lu, Daniel Gall, Yi-Yang Sun, Nikhil Koratkar, Edwin Fohtung, Yunfeng Shi, Jian Shi 

Nature 607, pages 480–485 (2022).

Giant pyroelectricity in nanomembranes | Nature 

 

Ultrathin ruthenium films on graphene buffered SiO2 via quasi van der Waals epitaxy

Zonghuan Lu, Xixing Wen, Xuegang Chen, Athars Jog, Lihua Zhang, Kim Kisslinger, Lei Gao, Jian Shi, Daniel Gall, Morris A. Washington, Gwo-Ching Wang, and Toh-Ming Lu

ACS Applied Electronic Materials 4(12) 5775-5788 (2022).

https://doi.org/10.1021/acsaelm.2c00963

 

The following is a selection of recent publications in Scopus. Gwo Ching Wang has 323 indexed publications in the subjects of Physics and Astronomy, Materials Science, Engineering.

Lihua Zhang, Kim Kisslinger, Zonghuan Lu, Neha Dhull, Tung Sheng Kuan, Morris Washington, Toh Ming Lu, Gwo Ching Wang
Microscopy and microanalysis : the official journal of Microscopy Society of America, Microbeam Analysis Society, Microscopical Society of Canada
, 29
, 2023
, pp.1674-1675
.
Jie Jiang, Lifu Zhang, Yang Hu, Yuwei Guo, Zhizhong Chen, Ru Jia, Saloni Pendse, Yu Xiang, Gwo Ching Wang, Yunfeng Shi, Jian Shi
ACS Nano
, 17
, 2023
, pp.11783-11793
.
Xixing Wen, Zonghuan Lu, Xuke Yang, Chao Chen, Morris A. Washington, Gwo Ching Wang, Jiang Tang, Qiang Zhao, Toh Ming Lu
ACS Applied Materials and Interfaces
, 15
, 2023
, pp.22251-22262
.
Xuegang Chen, Zonghuan Lu, Xixing Wen, Yu Xiang, Ishwara Bhat, Morris Washington, Toh Ming Lu, Gwo Ching Wang
Thin Solid Films
, 772
, 2023
.
Xixing Wen, Zonghuan Lu, Bingxiang Li, Gwo Ching Wang, Morris A. Washington, Qiang Zhao, Toh Ming Lu
Chemical Engineering Journal
, 462
, 2023
.
Zonghuan Lu, Neha Dhull, Xuegang Chen, Lihua Zhang, Kim Kisslinger, Tung Sheng Kuan, Morris A. Washington, Toh Ming Lu, Gwo Ching Wang
Journal of Materials Research
, 38
, 2023
, pp.1224-1238
.
Lukas Valdman, Xixing Wen, Zonghuan Lu, Xuegang Chen, Fanny Hiebel, Lihua Zhang, Kim Kisslinger, Ye Tao, Morris Washington, Toh Ming Lu, Gwo Ching Wang
Applied Surface Science
, 567
, 2021
.
Xuegang Chen, Benjamin Huet, Tanushree H. Choudhury, Joan M. Redwing, Toh Ming Lu, Gwo Ching Wang
Applied Surface Science
, 567
, 2021
.
Siavash Rajabpour, Alexander Vera, Wen He, Benjamin N. Katz, Roland J. Koch, Margaux Lassaunière, Xuegang Chen, Cequn Li, Katharina Nisi, Hesham El-Sherif, Maxwell T. Wetherington, Chengye Dong, Aaron Bostwick, Chris Jozwiak, Adri C.T. van Duin, Nabil Bassim, Jun Zhu, Gwo Ching Wang, Ursula Wurstbauer, Eli Rotenberg, Vincent Crespi, Su Ying Quek, Joshua A. Robinson
Advanced Materials
, 33
, 2021
.
Yu Xiang, Songchun Xie, Zonghuan Lu, Xixing Wen, Jian Shi, Morris Washington, Gwo Ching Wang, Toh Ming Lu
Journal of Applied Physics
, 130
, 2021
.

View All Scopus Publications

News

Back to top