Gwo Ching Wang

Research

Other Focus Areas

Growth, characterization, and physics of 2D materials, thin films and nanostructures using state-of-art techniques, RHEED surface pole figure analysis of textures evolution in thin films and nanostructures, Azimuthal RHEED for mapping of structures and perfection of graphene and 2D materials

Publications

The following is a selection of recent publications in Scopus. Gwo Ching Wang has 313 indexed publications in the subjects of Physics and Astronomy, Materials Science, and Engineering.

Lukas Valdman, Xixing Wen, Zonghuan Lu, Xuegang Chen, Fanny Hiebel, Lihua Zhang, Kim Kisslinger, Ye Tao, Morris Washington, Toh Ming Lu, Gwo Ching Wang
Applied Surface Science
, 567
, 2021
.
Xuegang Chen, Benjamin Huet, Tanushree H. Choudhury, Joan M. Redwing, Toh Ming Lu, Gwo Ching Wang
Applied Surface Science
, 567
, 2021
.
Siavash Rajabpour, Alexander Vera, Wen He, Benjamin N. Katz, Roland J. Koch, Margaux Lassaunière, Xuegang Chen, Cequn Li, Katharina Nisi, Hesham El-Sherif, Maxwell T. Wetherington, Chengye Dong, Aaron Bostwick, Chris Jozwiak, Adri C.T. van Duin, Nabil Bassim, Jun Zhu, Gwo Ching Wang, Ursula Wurstbauer, Eli Rotenberg, Vincent Crespi, Su Ying Quek, Joshua A. Robinson
Advanced Materials
, 33
, 2021
.
Yu Xiang, Songchun Xie, Zonghuan Lu, Xixing Wen, Jian Shi, Morris Washington, Gwo Ching Wang, Toh Ming Lu
Journal of Applied Physics
, 130
, 2021
.
Jie Jiang, Zhizhong Chen, Yang Hu, Yu Xiang, Lifu Zhang, Yiping Wang, Gwo Ching Wang, Jian Shi
Nature Nanotechnology
, 16
, 2021
, pp.894-901
.
Xixing Wen, Zonghuan Lu, Gwo Ching Wang, Morris A. Washington, Toh Ming Lu
Nano Energy
, 85
, 2021
.
Poomirat Nawarat, Kory Beach, Vincent Meunier, Humberto Terrones, Gwo Ching Wang, Kim Michelle Lewis
Journal of Physical Chemistry C
, 125
, 2021
, pp.7350-7357
.
Yu Xiang, Xin Sun, Lukas Valdman, Fu Zhang, Tanushree H. Choudhury, Mikhail Chubarov, Joshua A. Robinson, Joan M. Redwing, Mauricio Terrones, Yuan Ma, Lei Gao, Morris A. Washington, Toh Ming Lu, Gwo Ching Wang
2D Materials
, 8
, 2021
.
Lukas Valdman, Xixing Wen, Zhizhong Chen, Morris Washington, Toh Ming Lu, Jian Shi, Gwo Ching Wang
Applied Surface Science
, 536
, 2021
.
Xixing Wen, Zonghuan Lu, Lukas Valdman, Gwo Ching Wang, Morris Washington, Toh Ming Lu
ACS Applied Materials and Interfaces
, 12
, 2020
, pp.35222-35231
.

View All Scopus Publications

Back to top