Sufei Shi

Publications

The following is a selection of recent publications in Scopus. Sufei Shi has 81 indexed publications in the subjects of Materials Science, Physics and Astronomy, Engineering.

Zhen Lian, Dongxue Chen, Lei Ma, Yuze Meng, Ying Su, Li Yan, Xiong Huang, Qiran Wu, Xinyue Chen, Mark Blei, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Chuanwei Zhang, Yong Tao Cui, Su Fei Shi
Nature Communications
, 14
, 2023
.
Shyam Sharma, Zachary D. Ward, Kevin Bhimani, Mukul Sharma, Joshua Quinton, Trevor David Rhone, Su Fei Shi, Humberto Terrones, Nikhil Koratkar
ACS Applied Materials and Interfaces
, 15
, 2023
, pp.18962-18972
.
Zhen Lian, Su Fei Shi
Semiconductors and Semimetals
, 2023
.
Zhen Lian, Dongxue Chen, Yuze Meng, Xiaotong Chen, Ying Su, Rounak Banerjee, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Chuanwei Zhang, Yong Tao Cui, Su Fei Shi
Nature Communications
, 14
, 2023
.
Zhen Lian, Yuze Meng, Lei Ma, Indrajit Maity, Li Yan, Qiran Wu, Xiong Huang, Dongxue Chen, Xiaotong Chen, Xinyue Chen, Mark Blei, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Johannes Lischner, Yong Tao Cui, Su Fei Shi
Nature Physics
, 2023
.
Dongxue Chen, Zhen Lian, Xiong Huang, Ying Su, Mina Rashetnia, Li Yan, Mark Blei, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Zenghui Wang, Chuanwei Zhang, Yong Tao Cui, Su Fei Shi
Nature Communications
, 13
, 2022
.
Dongxue Chen, Zhen Lian, Xiong Huang, Ying Su, Mina Rashetnia, Lei Ma, Li Yan, Mark Blei, Li Xiang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Dmitry Smirnov, Zenghui Wang, Chuanwei Zhang, Yong Tao Cui, Su Fei Shi
Nature Physics
, 18
, 2022
, pp.1171-1176
.
Dinh Van Tuan, Su Fei Shi, Xiaodong Xu, Scott A. Crooker, Hanan Dery
Physical Review Letters
, 129
, 2022
.
Junhua Shen, Weiguang Zhu, Zhen Lian, Aming Lin, Su Fei Shi, Kun Yang, Mingxin Li, Dong Zhao, Yi Yang Sun, Jie Lian
ACS Applied Electronic Materials
, 2022
.
Ya Di Cao, Ying Hui Sun, Su Fei Shi, Rong Ming Wang
Rare Metals
, 40
, 2021
, pp.3357-3374
.

View All Scopus Publications

Back to top