Sufei Shi

Publications

The following is a selection of recent publications in Scopus. Sufei Shi has 76 indexed publications in the subjects of Physics and Astronomy, Materials Science, and Engineering.

Dongxue Chen, Zhen Lian, Xiong Huang, Ying Su, Mina Rashetnia, Li Yan, Mark Blei, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Zenghui Wang, Chuanwei Zhang, Yong Tao Cui, Su Fei Shi
Nature Communications
, 13
, 2022
.
Dinh Van Tuan, Su Fei Shi, Xiaodong Xu, Scott A. Crooker, Hanan Dery
Physical Review Letters
, 129
, 2022
.
Dongxue Chen, Zhen Lian, Xiong Huang, Ying Su, Mina Rashetnia, Lei Ma, Li Yan, Mark Blei, Li Xiang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Dmitry Smirnov, Zenghui Wang, Chuanwei Zhang, Yong Tao Cui, Su Fei Shi
Nature Physics
, 18
, 2022
, pp.1171-1176
.
Ya Di Cao, Ying Hui Sun, Su Fei Shi, Rong Ming Wang
Rare Metals
, 40
, 2021
, pp.3357-3374
.
Shengnan Miao, Tianmeng Wang, Xiong Huang, Dongxue Chen, Zhen Lian, Chong Wang, Mark Blei, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Zenghui Wang, Di Xiao, Yong Tao Cui, Su Fei Shi
Nature Communications
, 12
, 2021
.
Shyam Sharma, Zachary Ward, Kevin Bhimani, Kang Li, Aniruddha Lakhnot, Rishabh Jain, Su Fei Shi, Humberto Terrones, Nikhil Koratkar
ACS Applied Electronic Materials
, 3
, 2021
, pp.3306-3312
.
Debjit Ghoshal, Hanzhi Shang, Xin Sun, Xixing Wen, Dongxue Chen, Tianmeng Wang, Zonghuan Lu, Tushar Gupta, Harry Efstathiadis, Damien West, Nikhil Koratkar, Toh Ming Lu, Shengbai Zhang, Su Fei Shi
ACS Applied Materials and Interfaces
, 13
, 2021
, pp.32450-32460
.
Xiong Huang, Tianmeng Wang, Shengnan Miao, Chong Wang, Zhipeng Li, Zhen Lian, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Satoshi Okamoto, Di Xiao, Su Fei Shi, Yong Tao Cui
Nature Physics
, 17
, 2021
, pp.715-719
.
Hanglin Ye, Rahul, Uwe Kruger, Tianmeng Wang, Sufei Shi, Jack Norfleet, Suvranu De
Burns
, 47
, 2021
, pp.812-820
.
Yueyang Chen, Shengnan Miao, Tianmeng Wang, DIng Zhong, Abhi Saxena, Colin Chow, James Whitehead, Dario Gerace, Xiaodong Xu, Su Fei Shi, Arka Majumdar
2021 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2021 - Proceedings
, 2021
.

View All Scopus Publications

Back to top