Yunfeng Shi

About

Dr. Shi received his Ph.D. degree in Materials Science from the University of Michigan, Ann Arbor, in 2006. Prior to joining Rensselaer, he spent two years in North Carolina State University as a Postdoctoral Research Associate. Dr. Shi aims to understand complex material behaviors and design better materials using simulation and modeling. His research include many material systems: metallic/silica/polymeric glasses/composites, nanostructured carbon, on material behaviors such as fracture, self-assembly, wetting and friction/wear. He was selected as one of the inaugural Gordon S. Fulcher Distinguished Researchers by Corning Inc, where he spent sabbatical in 2015.

Research

Other Focus Areas

Nanomaterials, Energy, Computational Modeling

Publications

The following is a selection of recent publications in Scopus. Yunfeng Shi has 119 indexed publications in the subjects of Materials Science, Physics and Astronomy, Engineering.

Binghui Deng, Yanming Zhang, Yunfeng Shi
Journal of the American Ceramic Society
, 107
, 2024
, pp.1571-1581
.
Marx Akl, Liping Huang, Yunfeng Shi
Journal of Applied Physics
, 134
, 2023
.
Sen Xu, Xiaofeng Fan, Changzhi Gu, Yunfeng Shi, David J. Singh, Weitao Zheng
Journal of Nuclear Materials
, 573
, 2023
.
Tanooj Shah, Kamron Fazel, Jie Lian, Liping Huang, Yunfeng Shi, Ravishankar Sundararaman
Journal of Chemical Physics
, 159
, 2023
.
Jian Luo, Liping Huang, Yunfeng Shi, Binghui Deng
Acta Materialia
, 248
, 2023
.
Hyunseok Kim, Yunpeng Liu, Kuangye Lu, Celesta S. Chang, Dongchul Sung, Marx Akl, Kuan Qiao, Ki Seok Kim, Bo In Park, Menglin Zhu, Jun Min Suh, Jekyung Kim, Junseok Jeong, Yongmin Baek, You Jin Ji, Sungsu Kang, Sangho Lee, Ne Myo Han, Chansoo Kim, Chanyeol Choi, Xinyuan Zhang, Hyeong Kyu Choi, Yanming Zhang, Haozhe Wang, Lingping Kong, Nordin Noor Afeefah, Mohamed Nainar Mohamed Ansari, Jungwon Park, Kyusang Lee, Geun Young Yeom, Sungkyu Kim, Jinwoo Hwang, Jing Kong, Sang Hoon Bae, Yunfeng Shi, Suklyun Hong, Wei Kong, Jeehwan Kim
Nature Nanotechnology
, 18
, 2023
, pp.464-470
.
Jie Jiang, Lifu Zhang, Yang Hu, Yuwei Guo, Zhizhong Chen, Ru Jia, Saloni Pendse, Yu Xiang, Gwo Ching Wang, Yunfeng Shi, Jian Shi
ACS Nano
, 17
, 2023
, pp.11783-11793
.
Haidong Liu, Yunfeng Shi, Liping Huang
Journal of Non-Crystalline Solids: X
, 16
, 2022
.
Hyunseok Kim, Sangho Lee, Jiho Shin, Menglin Zhu, Marx Akl, Kuangye Lu, Ne Myo Han, Yongmin Baek, Celesta S. Chang, Jun Min Suh, Ki Seok Kim, Bo In Park, Yanming Zhang, Chanyeol Choi, Heechang Shin, He Yu, Yuan Meng, Seung Il Kim, Seungju Seo, Kyusang Lee, Hyun S. Kum, Jae Hyun Lee, Jong Hyun Ahn, Sang Hoon Bae, Jinwoo Hwang, Yunfeng Shi, Jeehwan Kim
Nature Nanotechnology
, 17
, 2022
, pp.1054-1059
.
Weiguang Zhu, Yanming Zhang, Junhua Shen, Yunfeng Shi, Mingxin Li, Jie Lian
ACS Nano
, 16
, 2022
, pp.11802-11814
.

View All Scopus Publications

News

Back to top