Chunyu Wang

About

Professor Wang applies nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy to study Alzheimer's disease and Hedgehog signaling pathway. 

Other affililations: Chemistry and Chemical Biology

Research

Other Focus Areas

Alzheimer's disease: amyloid production, aggregation and interaction, Hedgehog autopocessing: mechanism and relevance to cancer, drug discovery in Alzheimer's and cancer, NMR spectroscopy, inteins: structure and mechanism

Publications

The following is a selection of recent publications in Scopus. Chunyu Wang has 100 indexed publications in the subjects of Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Chemistry, and Materials Science.

Weihua Jin, Chenghui Lu, Yanan Zhu, Jing Zhao, Wenjing Zhang, Lianchun Wang, Robert J. Linhardt, Chunyu Wang, Fuming Zhang
Carbohydrate Polymers
, 299
, 2023
.
Wei Zhang, Nabin Kandel, Yiqun Zhou, Nathan Smith, Braulio C.L.B. Ferreira, Miranda Perez, Matteo L. Claure, Keenan J. Mintz, Chunyu Wang, Roger M. Leblanc
Journal of Colloid and Interface Science
, 617
, 2022
, pp.20-31
.
Yiqun Zhou, Nabin Kandel, Mattia Bartoli, Leonardo F. Serafim, Ahmed E. ElMetwally, Sophia M. Falkenberg, Xavier E. Paredes, Christopher J. Nelson, Nathan Smith, Elisa Padovano, Wei Zhang, Keenan J. Mintz, Braulio C.L.B. Ferreira, Emel Kirbas Cilingir, Jiuyan Chen, Sujit K. Shah, Rajeev Prabhakar, Alberto Tagliaferro, Chunyu Wang, Roger M. Leblanc
Carbon
, 193
, 2022
, pp.1-16
.
Yu Zhang, Panhang Liu, Chunyu Wang, Fuming Zhang, Robert J. Linhardt, David Eliezer, Quanhong Li, Jing Zhao
Carbohydrate Polymers
, 285
, 2022
.
Gretchen T. Clark, Yanlei Yu, Cooper A. Urban, Guo Fu, Chunyu Wang, Fuming Zhang, Robert J. Linhardt, Jennifer M. Hurley
PLoS Genetics
, 18
, 2022
.
Peng He, Shannon Faris, Reddy Sudheer Sagabala, Payel Datta, Zihan Xu, Brian Callahan, Chunyu Wang, Benoit Boivin, Fuming Zhang, Robert J. Linhardt
Biosensors
, 12
, 2022
.
Anqesha Murray, Lufeng Yan, James M. Gibson, Jian Liu, David Eliezer, Guy Lippens, Fuming Zhang, Robert J. Linhardt, Jing Zhao, Chunyu Wang
Biomolecules
, 12
, 2022
.
Lauren A. Gandy, Ashley J. Canning, Huan Lou, Ke Xia, Peng He, Guowei Su, Tina Cairns, Jian Liu, Fuming Zhang, Robert J. Linhardt, Gary Cohen, Chunyu Wang
Frontiers in Molecular Biosciences
, 9
, 2022
.
Jing Zhao, Xinyue Liu, Alan Blayney, Yumeng Zhang, Lauren Gandy, Paige Olivia Mirsky, Nathan Smith, Fuming Zhang, Robert J. Linhardt, Jianhan Chen, Christopher Baines, Stewart N. Loh, Chunyu Wang
Journal of Molecular Biology
, 434
, 2022
.
J. Joel Janke, Yanlei Yu, Vitor H. Pomin, Jing Zhao, Chunyu Wang, Robert J. Linhardt, Angel E. García
Journal of Chemical Theory and Computation
, 18
, 2022
, pp.1894-1904
.

View All Scopus Publications

Back to top