Jian Shi

About

Education & Training

Postdoc in Applied Physics at Harvard University, 2014. Ph.D. in Materials Science at the University of Wisconsin at Madison in 2012. M.S. in Mechanical Engineering at the University of Missouri at Columbia in 2008. B.S. in Materials Science and Engineering at Xi'an Jiaotong University in China in 2006.

Research

Other Focus Areas
  • Epitaxy
  • Optoelectronic materials
  • Spintronics
  • Symmetry engineering
  • Correlated materials and devices
  • Neuromorphic devices
  • Polar materials

Publications

The following is a selection of recent publications in Scopus. Jian Shi has 93 indexed publications in the subjects of Materials Science, Physics and Astronomy, and Chemistry.

Yao Cai, Yang Hu, Zhizhong Chen, Jie Jiang, Lifu Zhang, Yuwei Guo, Saloni Pendse, Ru Jia, Jiahe Zhang, Xiaolong Ma, Chengliang Sun, Jian Shi
Physical Review Applied
, 18
, 2022
.
Hyunseok Kim, Celesta S. Chang, Sangho Lee, Jie Jiang, Junseok Jeong, Minseong Park, Yuan Meng, Jongho Ji, Yeunwoo Kwon, Xuechun Sun, Wei Kong, Hyun S. Kum, Sang Hoon Bae, Kyusang Lee, Young Joon Hong, Jian Shi, Jeehwan Kim
Nature Reviews Methods Primers
, 2
, 2022
.
Jie Jiang, Lifu Zhang, Chen Ming, Hua Zhou, Pritom Bose, Yuwei Guo, Yang Hu, Baiwei Wang, Zhizhong Chen, Ru Jia, Saloni Pendse, Yu Xiang, Yaobiao Xia, Zonghuan Lu, Xixing Wen, Yao Cai, Chengliang Sun, Gwo Ching Wang, Toh Ming Lu, Daniel Gall, Yi Yang Sun, Nikhil Koratkar, Edwin Fohtung, Yunfeng Shi, Jian Shi
Nature
, 607
, 2022
, pp.480-485
.
Lifu Zhang, Jie Jiang, Christian Multunas, Chen Ming, Zhizhong Chen, Yang Hu, Zonghuan Lu, Saloni Pendse, Ru Jia, Mani Chandra, Yi Yang Sun, Toh Ming Lu, Yuan Ping, Ravishankar Sundararaman, Jian Shi
Nature Photonics
, 16
, 2022
, pp.529-537
.
Ru Jia, Jie Jiang, Lifu Zhang, Yang Hu, Saloni Pendse, Yuwei Guo, Jian Shi
Applied Physics Letters
, 120
, 2022
.
Peijiao Fang, C. P. Mulligan, Ru Jia, Jian Shi, S. V. Khare, Daniel Gall
Acta Materialia
, 226
, 2022
.
Xiaowen Shi, Jian Shi, Edwin Fohtung
Journal of Applied Physics
, 131
, 2022
.
Yao Cai, Lifu Zhang, Jie Jiang, Yang Hu, Zhizhong Chen, Ru Jia, Chengliang Sun, Jian Shi
Advanced Electronic Materials
, 8
, 2022
.
Chen Ming, Zhizhong Chen, Fan Zhang, Shuiping Gong, Xiaowei Wu, Jie Jiang, Tang Ye, Qing Xu, Ke Yang, Liang Wang, Xun Cao, Songwang Yang, Shengbai Zhang, Yong Zhang, Jian Shi, Yi Yang Sun
Advanced Functional Materials
, 32
, 2022
.
Bowen Shao, Sha Tan, Yonglin Huang, Lifu Zhang, Jian Shi, Xiao Qing Yang, Enyuan Hu, Fudong Han
Advanced Functional Materials
, 2022
.

View All Scopus Publications

Back to top